###GET /facility/v2/clients/{client}/cardToDeposit * **شرح: ** دریافت شماره حساب از شماره کارت * **اسکوپ: ** ```facility:card-to-deposit:get``` * **رویکرد: ** ``` Client_Credential``` * **<a href="ResponseCodesFacility.pdf"> دانلود مستندات ریسپانس کد ها</a> ** ```````````````` {address}/facility/v2/clients/{client}/cardToDeposit?trackId={trackId}&card={card} ```````````````` <div class="sandboxaddress sandbox" id="sandbox" style="float:right" style="display: none" > https://sandboxapi.finnotech.ir<b><span class="finnotech-sandbox-address-text"> :address </span></b> </div> <div class="production-address production" style="float:right" style="display: block"> https://apibeta.finnotech.ir <b> :address </b> </div> #### Notes * اسامی بانک‌هایی که این سرویس برای آن‌ها قابل انجام است: * بانک آینده * بانک اقتصاد نوین * بانک سامان * بانک سرمایه * بانک صادرات * بانک رسالت * بانک دی * بانک انصار * بانک شهر * بانک تجارت * بانک ایران زمین * بانک سینا * بانک سرمایه * بانک صنعت و معدن * بانک رفاه #### Headers مقادیر زیر باید در هدر قرار بگیرد ```````````````` Authorization : Bearer {Token} Content-Type : application/json ```````````````` * برای فراخوانی این سرویس نیازی به افزودن حساب نمی باشد و میتوانید با توکن بدون حساب، سرویس را فراخوانی کنید #### URI Parameters * **clientId:** (اجباری) شناسه کلاینت #### Query Parameters * **trackId:** اختیاری (string) &#x202b; کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. * example: ```cardToIban-029``` * **card:** شماره کارت * example: ```6362141081734437``` ###Results Format ### Successful result format (status code 200) ```````````````` { "result": { "destCard": "6362-14xx-xxxx-4437", "name": "نام صاحب کارت", "result": "0", "description": "موفق", "doTime": "1397/05/07 08:29:38", "deposit": "0327711000004" }, "status": "DONE", "trackId": "get-card-deposit-01" } ```````````````` * **result:** آبجکتی از پاسخ سرویس شامل: * **destCard** شماره کارت وارد شده * **name** نام صاحب حساب * **deposit: **‌ شماره حساب مربوط به شماره کارت وارد شده * **result:** نتیجه فراخوانی سرویس، برای اطلاع از مقادیر این فیلد به [اینجا](/doc/card-codes.html) مراجعه کنید * **description:** توضیحات تکمیلی در مورد نتیجه * **doTime:** زمان انجام تراکنش * **trackId:** کد پیگیری است که با استفاده از آن میتوانید از سرویس‌های فینوتکی کارمزد را استعلام کنید. * **status: ** وضعیت فراخوانی سرویس * DONE: فراخوانی موفق سرویس * FAILED: فراخوانی ناموفق سرویس * **error:** جزییات خطا (در صورت بروز خطا) #### UnSuccessful result format در اینجا میتوانید لیست خطاهای سرویس ها را مشاهده کنید [لیست خطاها](generic-errors.html)