###POST /oak/v2/clients/{clientId}/instantPayment * **شرح: ** &#x202b; سرویس پرداخت لحظه ای (پل) از حساب کلاینت به حساب دیگران. با استفاده از این سرویس می‌‌توانید از حساب مبدا خود به شماره شبا سایر بانک‌ها به صورت لحظه ای پول واریز کنید. پیرو اعلام بانک، سرویس پل از ساعت 00:00 لغایت 4:30 و گاها در بعضی روزها 5:30 بطورکلی غیرفعال میباشد در این ساعات از روی اپلیکیشن کیلید هم نمیتوان حواله ی پل زد. اسامی بانک‌هایی که در این سرویس به عنوان مقصد قابل قبول میباشد: ملت - شهر - رسالت - صادرات - بلوبانک - خاورمیانه - سامان - ملی - پاسارگاد - اقتصاد نوین - رفاه - سپه - کشاورزی - گردشگری - ایران‌زمین * **سرویس‌های مرتبط :[استعلام پل](/doc/oak-polInquiry.html?sandbox=+sandbox/)** * **سرویس‌های مرتبط :[پیگیری تراکنش](/doc/oak-transactionInquiry-get.html?sandbox=+sandbox/)** * **اسکوپ: ** ```oak:instant-payment:post``` * **رویکرد: ** ```Authorization_Code``` ```````````````` {address}/oak/v2/clients/{clientId}/instantPayment?trackId={trackId} ```````````````` <div class="sandboxaddress sandbox" id="sandbox" style="float:right" style="display: none" > https://sandboxapi.finnotech.ir<b><span class="finnotech-sandbox-address-text"> :address </span></b> </div> <div class="production-address production" style="float:right" style="display: block"> https://apibeta.finnotech.ir <b> :address </b> </div> #### Headers مقادیر زیر باید در هدر قرار بگیرد ```````````````` Content-Type: application/json Authorization : Bearer {Token} ```````````````` #### URI Parameters * **clientId:** (اجباری) شناسه کلاینت #### Query Parameters * **trackId:** (اجباری) &#x202b; رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا می کنید. * example: ```jh238dfkjbh238sdfge``` #### Body ##### Example: ```````````````` { "amount": 10000000 , "description": "کتاب سلوک,جای خالی سلوچ,کلیدر" , "reasonDescription": "19" , "destinationFirstname": "محمود" , "destinationLastname": "دولت آبادی" , "destinationNumber": "IR120620000000302876732315" } ```````````````` * **amount: ** مبلغ انتقال وجه * **description: ** شرح انتقال وجه (حداکثر ۳۰ کاراکتر) * **reasonDescription: ** بابت : [اطلاعات بیشتر](/doc/oak-reasonDescription.html?sandbox=+sandbox) * **destinationFirstname: ** نام صاحب حساب مقصد, حداقل ۲ و حداکثر ۳۰ کاراکتر. * **destinationLastname: ** نام خانوادگی صاحب حساب مقصد، حداقل ۲ و حداکثر ۳۰ کاراکتر. * **destinationNumber: ** شماره شبای مقصد ۲۴ کاراکتر ###Results Format #### Successful result format (status code 200) ```````````````` { "amount": 10000000 , "description": "کتاب سلوک,جای خالی سلوچ,کلیدر" , "reasonDescription": "19" , "destinationFirstname": "محمود" , "destinationLastname": "دولت آبادی" , "destinationIban": "IR120620000000302876732315" , "inquiryDate": "011217" , "inquirySequence": "1002" , "inquiryTime": "095554" , "message": " " , "sourceNumber": "0302876732315" , "originKey": "010881215232KZ745321" } ```````````````` * **amount: ** مبلغ تراکنش * **description: ** شرح تراکنش * **reasonDescription: ** بابت * **destinationFirstname: ** نام صاحب حساب مقصد * **destinationLastname: ** نام خانوادگی صاحب حساب مقصد * **destinationIban: ** شماره شبای مقصد * **inquiryDate: ** این اطلاعات در صورت بروز مغایرت احتمالی برای رفع مغایرت باید به بانک ارایه گردد * **inquirySequence: ** این اطلاعات در صورت بروز مغایرت احتمالی برای رفع مغایرت باید به بانک ارایه گردد * **inquiryTime: ** این اطلاعات در صورت بروز مغایرت احتمالی برای رفع مغایرت باید به بانک ارایه گردد * **message: ** در صورتی بروز خطا، پیغام خطا در این فیلد قرار میگیرد * **originKey: ** کد مرجع تراکنش * **state: ** * DONE: در صورت موفق بودن عملیات رخ میدهد * FAILED: در صورت ناموفق بودن عملیات رخ میدهد * **trackId: ** کد پیگیری که در فراخوانی سرویس فرستاده شده است #### UnSuccessful result format * در صورتی که در هنگام انتقال وجه حساب مقصد و حساب روی توکن شما یکسان باشد: (status code 400) ```````````````` { "status": "FAILED" , "trackId": "TrackId" , "error": { "code": "VALIDATION_ERROR" , "message": "Source And destination accounts are the same!" } } ```````````````` * در صورتی که مبلغ از مقدار تعریف شده هنگام گرفتن توکن بالاتر باشد: (status code 400) ```````````````` { "status": "FAILED" , "trackId": "TrackId" , "error": { "code": "VALIDATION_ERROR" , "message": "Max amount per transaction limitation exceeded" } } ```````````````` در اینجا میتوانید لیست خطاهای سرویس ها را مشاهده کنید [لیست خطاها](/doc/generic-errors.html)