• slider1
  • slider2

چرا فینوتک؟

فینوتک نهادی است که شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا ایجاد کرده تا به بانکها کمک کند خدمات بانکداری باز ارائه دهند. محصول فینوتک یک سرویس نیست بلکه سکویی مبتنی بر API است که به بانکها امکان می‌دهد مجموعه‌ای از سرویسها را ارائه دهند. پس هر کسی که بتواند با استفاده از این سکو سرویس مالی و بانکی جدیدی ارائه دهد مخاطب فینوتک خواهدبود.

API چیست؟

API یک مجموعه استانداردهای نرم افزاری است که به نرم‌افزارهای مختلف امکان می‌دهند با یکدیگر تبادل داده داشته باشند بدون آنکه به بخشهای محرمانه و حفاظت شده هم دسترسی داشته باشند. بدین ترتیب کسب‌و‌کارها یا سیستمهای مختلف میتوانند با هم تعامل کنند و با ترکیب سرویس‌های یکدیگر سرویس‌هایی با ارزش افزوده جدید تولید کنند.