سرویس ارسال مدارک شناسایی؛

برای امکان افتتاح حساب غیرحضوری!

دریافت تمام مدارک لازم برای افتتاح حساب

آبانک
همراه کارت

چرا وب سرویس ارسال مدارک شناسایی؟

از مراحل لازم برای افتتاح حساب غیر حضوری، ارسال مدارک شناسایی است که تمام مدارک شامل ویدیو لایو کاربر و عکس کارت ملی است.

تست فوری API ارسال مدارک

برای اینکه عملکرد وب سرویس ارسال مدارک شناسایی را بهتر متوجه شوید، این نمونه کد را فراخوانی کنید و نتیجه را ببینید. این اطلاعات فرضی هستند؛ در عمل می‌توانید پس از تکمیل اطلاعات، نتیجه فراخوانی را ببینید. برای مشاهده جزئیات شامل نحوه کارکرد، سرویس‌های تکمیلی و گزارش خطاهای احتمالی مستندات فنی فینوتک را مطالعه کنید. این کار به راه‌اندازی سریع‌تر کمک می‌کند.

1curl --location --request POST 'https://apibeta.finnotech.ir/kyc/v2/clients/TestFn/defineCustomerAccount/identityInfo?trackId=trackId' \2--header 'Authorization: Bearer 3--data-raw '{4  "otpTrackId": "VGf9Ffqy",5  "postalCode": "1000083000",6  "birthDate": "1365/01/31",7  "serialNumber": "3G17000000",8  "issueDate": "13650210",9  "maritalStat": "ت",10  "identityNo": "50001",11  "occupation":"001"}'

سرویس‌های دیگری که ممکن است مورد نیازتان باشد

سوالات متداول

Top

آیا می‌خواهید شروع کنید؟

این سرویس فقط به کسب‌وکارها ارائه می‌شود

ما به محقق شدن رؤیای شما کمک می‌کنیم