وب سرویس ارسال اطلاعات هویتی؛

برای امکان افتتاح حساب غیرحضوری!

بررسی تمام موارد احراز هویتی لازم فرد

همراه کارت
آبانک
ارسال اطلاعات هویتی برای افتتاح حساب غیرحضوری

چرا وب سرویس ارسال اطلاعات هویتی؟

از مراحل لازم برای افتتاح حساب غیر حضوری، ارسال اطلاعات هویتی است. در این مرحله با دریافت اطلاعات مشتری، تمامی موارد احراز هویتی چک شده و در خروجی استعلام کدپستی نمایش داده می‌شود.

تست فوری Identity Info API

برای اینکه عملکرد وب سرویس ارسال اطلاعات هویتی را بهتر متوجه شوید، این نمونه کد را فراخوانی کنید و نتیجه را ببینید. این اطلاعات فرضی هستند؛ در عمل می‌توانید پس از تکمیل اطلاعات، نتیجه فراخوانی را ببینید. برای مشاهده جزئیات شامل نحوه کارکرد، سرویس‌های تکمیلی و گزارش خطاهای احتمالی مستندات فنی فینوتک را مطالعه کنید. این کار به راه‌اندازی سریع‌تر کمک می‌کند.

1curl --location --request POST 'https://apibeta.finnotech.ir/kyc/v2/clients/TestFn/defineCustomerAccountUploadMedias?trackId=trackId' \2--header 'Authorization: Bearer 3
4 uploadCardFront مدل ورودی برای تایپ5    "{6    --form cardFront=cardfront.jpg \7
8    --form defineCustomerTrackId= defineCustomerTrackId \9
10    --form type=uploadCardFront11  }"12
13
14  uploadCardBack مدل ورودی برای تایپ15  "{16    --form cardBack=cardBack.jpg \17
18    --form defineCustomerTrackId= defineCustomerTrackId \19
20    --form type=uploadCardBack21  }"22
23
24  uploadSignature مدل ورودی برای تایپ25  "{26    --form signature=signature.jpg \27
28    --form defineCustomerTrackId= defineCustomerTrackId \29
30    --form type=uploadSignature\31  }"32
33  uploadVideo مدل ورودی برای تایپ34  "{35    --form vid=video.mp4 \36
37    --form defineCustomerTrackId= defineCustomerTrackId \38
39    --form type=uploadVideo\40
41    --from textSpeech=text42  }"

سرویس‌های دیگری که ممکن است مورد نیازتان باشد

سوالات متداول

Top

آیا می‌خواهید شروع کنید؟

این سرویس فقط به کسب‌وکارها ارائه می‌شود

ما به محقق شدن رؤیای شما کمک می‌کنیم