ارسال کدملی و موبایل احراز شده؛

برای امکان افتتاح حساب غیرحضوری!

برای شرکت‌های وابسته به بانک آینده

آبانک
همراه کارت
ارسال شماره موبایل و کد ملی

چرا وب سرویس ارسال کدملی و موبایل احراز شده؟

از مراحل لازم برای افتتاح حساب غیر حضوری، ارسال کدملی و موبایل احراز شده است. فراخوانی این وب سرویس بدون ارسال پیامک به کاربر انجام می‌شود.

تست فوری Verify Define Account API

برای اینکه عملکرد وب سرویس ارسال کدملی و موبایل احراز شده را بهتر متوجه شوید، این نمونه کد را فراخوانی کنید و نتیجه را ببینید. این اطلاعات فرضی هستند؛ در عمل می‌توانید پس از تکمیل اطلاعات، نتیجه فراخوانی را ببینید. برای مشاهده جزئیات شامل نحوه کارکرد، سرویس‌های تکمیلی و گزارش خطاهای احتمالی مستندات فنی فینوتک را مطالعه کنید. این کار به راه‌اندازی سریع‌تر کمک می‌کند.

1curl --location --request POST 'https://apibeta.finnotech.ir/kyc/v2/clients/TestFn/verifyDefineCustomerAccountWithoutSms?trackId=trackId' \2--header 'Authorization: Bearer 3--data-raw '{4    "mobile": "09999999999",5    "nationalCode": "0011100000",6    "isClientExistanceCheck":"0"7}'

سرویس‌های دیگری که ممکن است مورد نیازتان باشد

سوالات متداول

Top

آیا می‌خواهید شروع کنید؟

این سرویس فقط به کسب‌وکارها ارائه می‌شود

ما به محقق شدن رؤیای شما کمک می‌کنیم